پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرکت انتقال گاز در نظر دارد مزایده فروش حدود 21200 متر لوله40 اینچ  جمع آوری گاز ترش (اسقاط -مدفون ) موجود درمنطقه یک عملیات انتقال گاز (خوزستان-امیدیه) از کیلومتر 80 ( سربند) تا پالایشگاه بیدبلند یکرابه شرح مذکور وبا جزییات مندرج دراسناد مزایده واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.irوبا شماره مزایده1000092036000001برگزار نماید.           

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شماره آگهی: 87300019 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

(شماره مناقصه: 87100041 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 52085120) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000004)

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای نوبت اول / نوبت دوم شماره آگهی: 87300015

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300013 نوبت اول / نوبت دوم

فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300012 نوبت اول / نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300011 نوبت اول / نوبت دوم

منطقه دو عمليات انتقال گاز درنظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) موضوع خريد المنت فيلتر اسكرابر (طبق مشخصات اسناد مناقصه) به شماره 9910204 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد

مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) موضوع خريد روغن NLA 40 (طبق مشخصات اسناد مناقصه) به شماره 9946787 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

   

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0