پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300058

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300055

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100009 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53098258 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000028 )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300054

فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300051

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای آگهی شماره: 87300050

فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300049

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی با توان حدود 1.5 كيلو وات خط لوله گاز"10 اینچ کیلومتر500+3 خمین

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100006 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53096278 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000026 )

منطقه 8 عملیات انتقال گاز در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي(همزمان)....

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - ساده شماره آگهی: 87300045

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300044

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100001 )، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53095305) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000024)

فراخوان مناقصه شماره ج – 1400- 07 ( عمومی/ یک مرحله ای ) (87200018)

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87190008)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53095079) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000023 )

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي فني بازرگاني (شماره مناقصه: 87180045)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53094590) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000022)

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300043 نوبت اول / نوبت دوم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300042 نوبت اول / نوبت دوم

مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

(( آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي )) تقاضاي شماره: 9840122-SL GAS COMPRESSOR. “SIEMENS” P/F

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي فني بازرگاني (شماره مناقصه: 87100044)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53088822) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000020)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87100007 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53092932 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000021 )

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (87200015)

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه تامین اقلام تقاضا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید.

   

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0