پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحهنشریات الکترونیکی

مولف اصلی : روابط عمومی اداره کل وزارت نفت

زير عنوان:

شماره جدید نشریه الکترونیکی مشعل (شنبه 24 مهرماه 1400) منتشر شد.

مولف اصلی : روابط عمومی اداره کل وزارت نفت

زير عنوان:

شماره جدید نشریه مشعل،شنبه 10 مهرماه 1400 منتشر شد.

مولف اصلی : روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

زير عنوان:

شماره جدید ماهنامه الکترونیکی شرکت انتقال گاز ( شهریور ماه 1400) منتشر شد.
همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دومین شماره از ویژه نامه الکترونیکی سبک بالان منتشر شد.
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0