پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صفحه


آرشیو اخبار  
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
40/750/075 تامین خدمات پشتیبانی، تاسیسات، خدمات دفتری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه ده عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1399/12/061400/02/011399/12/111399/12/25مشاهده اطلاعات کامل
99-01فروش 13 دستگاه ماشین آلات ساختمانی اسقاطی –فاقد پلاک انتظامی موجود درمنطقه ده عملیات انتقال گاز مزايده 1399/11/021399/12/301399/11/111399/11/25مشاهده اطلاعات کامل
130/422/35آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی شماره مناقصه 88990008 مناقصه یک مرحله ای 1399/10/291399/12/301399/11/041399/11/19مشاهده اطلاعات کامل
709/052/31 تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران تأسیسات تقویت فشار و مرکز بهره برداری خورموج و تاسیسات تقویت فشار آبپخش در منطقه ده عملیات انتقال گاز سال 1400-1399 مناقصه یک مرحله ای 1399/09/291399/12/301399/10/061399/10/16مشاهده اطلاعات کامل
6/028/993احداث دیوار محافظ در کیلومتر 9 خط 42 اینچ فجرجم در محدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1399/03/311399/12/301399/04/071399/04/17مشاهده اطلاعات کامل
546/873/5پروژه تعويض پوشش 167 متر خط لوله دوم سراسری با پوشش اپوکسی دوجزئی مایع بدون حلال به همراه ساخت و تعمیر ابنیه های مورد مناقصه یک مرحله ای 1399/03/261399/12/301399/04/041399/04/14مشاهده اطلاعات کامل
125/535/3احداث دیوار محافظ بتنی مسلح در کیلومتر 700+55 خط ششم سراسری منطقه ده عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1399/02/231399/12/301399/02/231399/02/30مشاهده اطلاعات کامل
517/272/3پروژه تعويض پوشش 167 متر خط لوله دوم سراسری با پوشش اپوکسی دوجزئی مایع بدون حلال به همراه ساخت و تعمیر ابنیه های مورد نیاز مناقصه یک مرحله ای 1399/02/231399/12/301399/02/301399/03/11مشاهده اطلاعات کامل
519/234/3احداث دیوار محافظ بتنی مسلح در کیلومتر 72 خط دهم سراسری منطقه ده عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1399/02/101399/12/301399/02/181399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
268/234/3خدمات تامین خودرو استیجاری با راننده منطقه عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1399/02/071399/12/301399/02/111399/02/27مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0