کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  6/028/993احداث دیوار محافظ در کیلومتر 9 خط 42 اینچ فجرجم در محدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز مناقصه 1399/03/311399/12/301399/04/071399/04/17مشاهده اطلاعات کامل
  546/873/5پروژه تعويض پوشش 167 متر خط لوله دوم سراسری با پوشش اپوکسی دوجزئی مایع بدون حلال به همراه ساخت و تعمیر ابنیه های مورد مناقصه 1399/03/261399/12/301399/04/041399/04/14مشاهده اطلاعات کامل
  125/535/3احداث دیوار محافظ بتنی مسلح در کیلومتر 700+55 خط ششم سراسری منطقه ده عملیات انتقال گاز مناقصه 1399/02/231399/12/301399/02/231399/02/30مشاهده اطلاعات کامل
  517/272/3پروژه تعويض پوشش 167 متر خط لوله دوم سراسری با پوشش اپوکسی دوجزئی مایع بدون حلال به همراه ساخت و تعمیر ابنیه های مورد نیاز مناقصه 1399/02/231399/12/301399/02/301399/03/11مشاهده اطلاعات کامل
  519/234/3احداث دیوار محافظ بتنی مسلح در کیلومتر 72 خط دهم سراسری منطقه ده عملیات انتقال گاز مناقصه 1399/02/101399/12/301399/02/181399/02/28مشاهده اطلاعات کامل
  268/234/3خدمات تامین خودرو استیجاری با راننده منطقه عملیات انتقال گاز مناقصه 1399/02/071399/12/301399/02/111399/02/27مشاهده اطلاعات کامل
     آرشيو

  گروه دورانV5.6.6.0