پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نیاز روز افزون به گاز برای تامین انرژی و سوخت و راه اندازی منابع مادر زیربنایی در کشور، اندیشه تمرکز بخشیدن فعالیت های مرتبط با صنعت گاز را تقویت کرد و دراین رابطه بر اساس برنامه ریزی و هم اندیشی مدیران شرکت ملی گاز ایران به ویژه شرکت انتقال گاز برلزوم شکل گیری منطقه ده عملیات انتقال گاز تاکید شد و در تاریخ 01/05/1388 رسمیت یافت.
درحال حاضرمنطقه ده عملیات  با بهره برداری و نگهه داشت بیش از 1921.9 کیلومتر خطوط انتقال، 5 تاسیسات تقویت فشارگاز، 6 مرکز بهره برداری  بالغ بر 75 درصد از انرژی گاز کشور را ازطریق خطوط دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم سراسری ازپالایشگاههای فجرجم، پارسیان وفازهای دهگانه پارس جنوبی دریافت نموده و نقش حیاتی  وسازنده ای را با انجام فرآیند تراکم و انتقال آن به مناطق 1، 5، 6 عملیات انتقال گاز و مصرف کننده های محدوده حوزه استحفاظی خود ایفا نموده است.
این منطقه علاوه بر انتقال گاز طبیعی  تنها منطقه ای است که برنظارت و بهره برداری از خطوط انتقال مایعات گازی  و گاز ترش  رانیز برعهده دارد.
وجود بزرگترین پالایشگاههای گاز کشور از جمله پارس جنوبی، فجرجم، پارسیان در محدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز  این منطقه را به گلوگاه خطوط انتقال گاز کشور تبدیل نموده است. این منطقعه از بدوتشکیل تاکنون متناسب با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور  و بهره گیری از گاز به عنوان یکی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی  تدریجا با قاتبلیت ها و توانمندی ها ومنابع و امکانات مختلفی از جمله نیروی انسانی متخصص و کارآمد با دانش و بینش علمی و نظری ونیز ابزارآلات ، تجهیزات وماشین آلات و کارگاههای متعدد و متنوع  پیشرفته ومدرن برای اجرای عملیات های گوناگون دست بافته  به طوریکه اموروز قادر است علاوه بر انجام موفقیت آمیز و ایمن پوژه های نگهداری و نگهداشت خطوط لوله، روزانه بالغ بر 650 میلیون مترمکعب گاز را نیز با مراقبت های بی وقفه و شبانه روزی در شرایط بهره برداری مطلوب انتقال دهد.

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0